Integritetspolicy

inom Omnex AB nedan kallad Omnex.Vilka uppgifter samlas in?

Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara ditt namn, titel, arbetsgivare, postadress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om vilket/vilka arrangemang, som Omnex administrerar, du anmält dig till.

 

Hur samlas dina personuppgifter in?

Omnex samlar in personuppgifter från dig i samband med att du anmäler dig till kurs, seminarium, konferens eller annat arrangemang som Omnex administrerar. Det kan vara via hemsidor eller om du kontaktar Omnex på annat sätt. Omnex kan även få uppgifter från tredje part såsom din arbetsgivare, arbetskollegor eller våra uppdragsgivare som rapporterar in uppgifter till oss.

 

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Omnex samlar in dina personuppgifter för att till exempel

  • handlägga och administrera anmälningar
  • utfärda fakturor
  • informera om och bjuda in till kommande arrangemang
  • ta emot och besvara frågor som kommer in via olika kanaler, till exempel e-post

 

Vilket stöd har Omnex för att behandla dina personuppgifter?

I och med att dina personuppgifter är nödvändiga för att utföra ärendehantering kan dina uppgifter behandlas efter att Omnex ingått ett avtal med dig, eller med ditt samtycke inhämtat på annat sätt.

 

Till vem lämnar Omnex ut dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter kan lämnas ut till lokalhållare eller andra som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift i samband med kurs, seminarium, konferens eller annat arrangemang som Omnex administrerar och som du anmälts till. Vi kan även nödgas lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

 

Hur bevaras dina uppgifter?

Uppgifterna sparas på ett betryggande sätt.

 

Rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning

Om du anser att Omnex inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du kontakta Omnex och lämna dina invändningar. Ange i så fall vilka särskilda omständigheter du vill stödja dig på. Du kan samtidigt begära att Omnex, under tiden som din invändning prövas, begränsar sin behandling av de personuppgifter du anser inte längre får behandlas.

 

Rätt att begära rättelse och/eller radering

Du kan alltid vända dig till Omnex och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, eller begära radering av dina uppgifter.

 

Rätt att framföra klagomål mot Omnexs behandling av dina personuppgifter

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att regler som gäller för behandling av personuppgifter följs. Om du är missnöjd med Omnexs behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, har du rätt att framföra klagomål.


¤¤¤¤¤

Privacy policy

within Omnex AB hereinafter referred to as Omnex.What information is collected?

By personal information is meant any information that can be linked to you as an individual. This can be your name, title, employer, postal address, e-mail address and telephone number as well as information about which event(s), which Omnex administers, you have signed up for.


How is your personal information collected?

Omnex collects personal information from you in connection with you registering for a class, seminar, conference or other event that Omnex administers. It can be via websites or if you contact Omnex in another way. Omnex may also receive information from third parties such as your employer, work colleagues or our clients who report information to us.


Why do we collect your information?

Omnex collects your personal information in order to, for example

  • handle and administer notifications
  • issue invoices
  • inform about and invite to upcoming events
  • receive and answer questions that come in through various channels, such as e-mail


What support does Omnex have for processing your personal data?

As your personal data is necessary to perform case management, your data may be processed after Omnex has entered an agreement with you, or with your consent obtained in another way.


To whom does Omnex disclose your personal information?

Your contact information may be disclosed to premises holders or others who need to take part of the information due to the fact that they perform a task in connection with a class, seminar, conference or other event that Omnex administers and to which you have registered. We may also be required to provide necessary information to authorities if we are required by law to do so.


How is your information preserved?

The information is stored in a secure manner.


Right to object to the processing of data and request a restriction

If you no longer want Omnex to process your personal data, you can contact Omnex and submit your objections. In that case, indicate which special circumstances you want to rely on. You may at the same time request that Omnex, while your objection is being considered, restrict its processing of the personal data which you consider may no longer be processed.


Right to request correction and/or deletion

You can always contact Omnex and request that your personal information be corrected if the information is incorrect or incomplete, or request deletion of your information.


The right to file a complaint against Omnex's processing of your personal data

The Swedish Authority for Privacy Protection is the supervisory authority that monitors compliance with rules applicable to the processing of personal data. If you are dissatisfied with Omnex's processing of your personal data and consider it to be in breach of the General Data Protection Regulation (GDPR), you have the right to file a complaint.


¤¤¤¤¤