28-29 september 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Utställningen - Villkor & riktlinjer


Arrangören = Svenska Bergteknikföreningen
Lokalhållaren = Stockholmsmässan


1 Beställning av utställningsplats

Beställning av utställningsplats görs via särskilt formulär på hemsidan www.omnex.se. Anmälan är bindande och medför betalningsskyldighet. Avgiften faktureras i förskott av Svenska Bergteknikföreningen.


Arrangören förbehåller sig rätten att göra de justeringar i fördelningen av utställningsplatserna som betingas av ett rationellt utnyttjande av lokalen.


Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten utan arrangörens medgivande.


Utställares annullering av beställning till utställningen medför inte befrielse från platshyran annat än efter skriftlig överenskommelse med arrangören.


2 Allmänna bestämmelser

Utställare är skyldig att inom utställningsområdet följa arrangörens och lokalhållarens anvisningar och föreskrifter. Utställare är skyldig underkasta sig de förändringar i plats och utrymme, som av omständigheterna påkallas.


Förhyrd plats får inte överskridas varken i längd, bredd eller höjd.

Angivna mått är ungefärliga. För exakta mått på tilldelad plats eller vid önskemål om högre installationer än 2,5 m, skall utställare kontakta lokalhållaren för mått och/eller tillstånd.


Utställare bekostar själv transporter, uppställning, nedtagning, montering m.m. av utställningsföremål.


Uppställning av arbetande maskiner (gäller ej persondatorer eller liknande), byggande av större konstruktioner och/eller målning får ej ske utan särskild överenskommelse med arrangören och lokalhållaren.


Alkoholhaltiga drycker får inte serveras, nyttjas eller förvaras på Stockholmsmässan under Bergdagarna annat än det som eventuellt serveras i arrangörens regi. Lokalhållarens utsedda leverantör har ensamrätt avseende all försäljning och servering av mat och dryck i lokalhållarens anläggning. Utställare får ej sälja eller servera/bjuda på mat och dryck vare sig i de lokaler som nyttjas av arrangören eller i andra delar av lokalhållarens anläggning. Godis, snacks och smakprover är tillåtna. Vid frågor eller osäkerhet kring vad som är tillåtet bör utställare kontakta lokalhållaren.


Lokalhållaren sköter allmän renhållning i utställningslokalen och utställaren den erforderliga renhållningen på av denne förhyrd plats.


Lokalhållarens anläggning och inventarier är försäkrade mot brand. Lokalhållaren har ansvarsförsäkring gentemot tredje man. Lokalhållaren och arrangören ansvarar ej för utställares egendom eller åtagande. Utställare förbinder sig att teckna erforderliga försäkringar avseende sina åtaganden och sin egendom.


Utställaren svarar för genom eget eller biträdes förvållande, uppkommen skada i utställningslokalen och för annan skada, på den förhyrda platsen. Lokalhållaren ombesörjer vakthållning, men ikläder sig inte något ansvar för utställda produkter eller annan materiel, inte heller assurans av något slag.


3 Inflyttning och utflyttning

Utställningslokalen är tillgänglig för inflyttning 2022-09-27

kl 13:00-17:00. (Särskild överenskommelse med lokalhållaren gäller vid inflytt av stora maskiner.)


Utställningsplatsen får inte demonteras eller på annat sätt undanröjas under tiden konferensen äger rum.


Alla utställningsföremål måste vara bortförda från utställnings-lokalen 2022-09-29 ej tidigare än kl 16:30 men senast kl 20:00, i annat fall ombesörjer lokalhållaren borttransport och kostnaden debiteras utställaren.


4 Kringtjänster tillhandahållna av lokalhållaren

Lokalhållaren kontaktar utställare med nödvändig information och erbjudande om dess kringtjänster. Tillkommande beställningar skall göras i god tid före arrangemanget och debiteras enligt lokalhållarens gällande prislista eller enligt offert. Beställning av kringtjänster ska vara lokalhållaren tillhanda senast 28 dagar före tillträdesdagen. Beställningar som görs senare än 28 dagar före tillträdesdagen debiteras med ett påslag om 30% av gällande prislista. Beställningar som genomförs från och med tillträdesdagen debiteras med ett påslag om 50% på gällande prislista. Avbokning av eventuella kringtjänster kan ske senast 28 dagar före tillträdesdagen.

Särskilt tecknade avtal mellan utställare och lokalhållaren ansvarar ej arrangören för.


5 Force Majeure

Till följd av krig, strejk, särskilda åtgärder från stat och kommun, lockout, brand eller annan jämförlig händelse kan arrangören nödgas avbryta/ställa in utställningen utan att bli återbetalningsskyldig för någon del av platshyra eller deltagaravgift, inte heller för andra kostnader som utställare därigenom eventuellt kan orsakas.

 

6 Särskilda omständigheter

Skulle det råda restriktioner eller andra inskränkningar på de planerade datumen för konferensen som omöjliggör genomförandet av arrangemanget kommer Bergdagarna eventuellt genomföras digitalt eller flyttas fram. Vid digitalt genomförande kommer full återbetalning av betalda utställaravgifter ges, förutom en administrativ kostnad à 1500 SEK exkl moms.


Om förhållningsreglerna kräver giltigt covidbevis eller liknande, blir vi arrangörer och/eller lokalhållare tvungna att avvisa de som anländer utan detta till konferensen och middagen. Arrangören ansvarar ej för eventuella uppkomna kostnader eller erlagda avgifter därutav.


7 Övrigt

Foto- och filmupptagning sker under Bergdagarna. Detta kan komma att publiceras på arrangörens olika hemsidor samt i övrigt marknadsföringssyfte.¤¤¤¤¤¤¤The exhibition - Terms & Guidelines


Organizer = Swedish Rock Engineering Association
S.I.F = Stockholm International Fairs / Stockholmsmässan


1 Terms of order

Booking of exhibition stand is done via an ordering form on the website www.omnex.se. Registration is binding and entails an obligation to pay corresponding fees to the Swedish Rock Engineering Association.


The organizer reserves the right to make adjustments in the distribution of the exhibition spaces that are conditioned by a rational use of the premises.


Sharing or trading all or part of the leased space is not permitted without prior consent of the organizer.


Exhibitor’s cancellation of order does not entail exemption from the obligation to pay the fees, other than after written agreement with the organizer.


2 General terms

Exhibitors are obliged to follow the organizer’s and S.I.F’s instructions and regulations within the exhibition area. Exhibitors are obliged to submit to the changes in location and space that are called for by the circumstances.


The exhibition stand must not exceed the rented space in neither length, width nor height. Specified dimensions are approximate. For information on exact dimensions of the allotted space, requests for installations higher than 2,5 m or display of larger machines, exhibitors must contact S.I.F event service for information and permission.


Exhibitors are solely responsible for the cost of transport, set-up, dismantling, etc of their exhibit.


Installation of working machines (does not apply to personal computers or similar), construction of larger structures and / or painting is not allowed without prior agreement with the organizer and S.I.F.


Alcoholic beverages may not be served, used or stored within the premises of S.I.F other than those that may be served of the organizer. S.I.F’s designated supplier has the exclusive right regarding all sales and serving of food and beverages in their premises. Exhibitors may not sell nor serve food or beverages. Sweets, snacks and samples are allowed. In case of questions or uncertainty about what is allowed, exhibitors should contact S.I.F.


S.I.F is responsible for the general cleaning in the premises, and exhibitors are responsible for the cleaning of their rented space.


The premises and equipment of S.I.F are insured against fire, and has liability insurance against third parties. The venue owner and organizer are not responsible for exhibitors’ property or commitment. Exhibitors are solely responsible for having the necessary insurances regarding their commitments and their property.


Exhibitors are responsible for damages or loss caused by him or his representatives in the exhibition premises as well as damages or loss as a consequence of exhibitor’s negligence.

S.I.F provides necessary security surveillance, but does not assume any responsibility for exhibited products or other equipment, nor insurance of any kind. The organizer accepts no responsibility for exhibited items or material.


3 In- and outloading

The exhibition area is available for inloading and construction 2022-09-27 from 13:00 to 17:00 o’clock. (Special agreement with S.I.F applies concerning display of larger machines.)


The exhibition stand may not be dismantled or otherwise removed during the conference (2022-09-28 - 2022-09-29 08:00-16:30 o’clock).


All exhibited items etc must be removed from the exhibition area 2022-09-29 no later than 20:00 o’clock, otherwise S.I.F will arrange for removal and the cost will be charged to the exhibitor.


4 Services provided by S.I.F

S.I.F contacts exhibitors with necessary information and offers about its services. Orders must be made well in advance before the event and are charged according to S.I.F’s current price list or according to a quote. Orders must be received by S.I.F no later than 28 days before the day of access. Orders placed later than 28 days before the date of access will be charged with a surcharge of 30% of the current price list. Orders placed from the day of access are charged with a surcharge of 50% on the current price list. Cancellation of these services is possible up to 28 days prior to the event.

The organizer accepts no responsibility for agreements made between exhibitors and S.I.F.


5 Force majeure

In case of war, strike, special measures by the state, municipality, local authorities or similar, lockout, fire, pandemics or other similar circumstances the organizer may be forced to cancel or shut down the exhibition without being liable for any refunds nor responsibility for costs, loss or damage of any kind that exhibitors may suffer thereof.


6 Special circumstances

If restrictions or other measures are in affect at the time of the conference, that makes it impossible to go through with the event, Bergdagarna will be either given as a digital event or postponed. If going digital, a full refund will be made except an administrative cost of 1500 SEK excluding VAT.


If any regulations require a valid covid certificate or similar for entry to the conference and dinner, we as organizers and/or the Stockholm International Fairs will unfortunately have to deny entry for those who arrive without such document. The organizer accepts no responsibility for any costs incurred or fees paid.


7 Other

Photographing and film recording may take place during Bergdagarna, and may be published on the organizer’s various websites and in other marketing channels.¤¤¤¤¤¤¤


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.